ˆ

Obwieszczenia z 2013 r.

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 6 maja 2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-31 12:52:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na postawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2012 poz. 647) Wójt Gminy Żagań informuje, że w dniu  29.04.2013 r. na wniosek Pana Damiana Fedorowicza oraz Pana Grzegorza Eliasza-Przygody zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłącza kablowego 20kV ze słupem rozgałęźnym w linii napowietrznej L-867 20kV na dz. nr 167 i 169 obręb Stara Kopernia do zasilania obiektów usługowych w m. Tomaszowo.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Z dokumentami można  zapoznać można się w Referacie Gospodarki Komunalnej  Urzędu Gminy w Żaganiu - pokój nr 7 w terminie 14 dni od podania do publicznej wiadomości.

Akapit nr 3 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-05-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2013-05-31 12:52:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-05-31 12:52:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-05-31 12:52:11
Artykuł był wyświetlony: 3148 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 29 maja 2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-31 11:38:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia  29.05.2013 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Żagań informuje, że  w dniu 29.05.2013 r. została wydana decyzja nr 8/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu  stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej przy ul. Hangarowej na dz. nr 1144 obręb Tomaszowo, gm. Żagań”.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym  uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Żagań - pokój nr 7, tel. 68 4584813.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2013-05-31 11:38:42
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-05-31 11:38:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-05-31 11:40:51
Artykuł był wyświetlony: 2699 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żagań z dnia 27 maja 2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-28 10:09:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 27.05.2013 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Wójt Gminy Żagań informuje, że na  wniosek LP Nadleśnictwa Świętoszów z siedzibą w Świętoszowie przy ul. Brzozowej 17 w imieniu której działa Pan Kazimierz Smolarczyk - Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji EKOHYDROTECHNIKA z siedzibą w Legnicy przy ul. Asnyka 11/3/12 w dniu 27.05.2013 r. została wydana decyzja nr 14/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie trzech zbiorników retencyjnych o łącznej powierzchni 0,35 ha z urządzeniami piętrzącymi, przebudowie drogi leśnej - utwardzeniu tłuczniem, o szerokości 3,50 m z utwardzonymi obustronnymi poboczami szerokości 0,75 m, zjazdem i mijanką, budowie przepustów odbudowie rowu przydrożnego z zasypaniem istniejącego odcinka na długości 80 m, inwestycje będą realizowane na części działki nr ewidencyjny 58, 59 - obręb Łozy, gmina Żagań, w ramach Programu Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i skutkom suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji  w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Żaganiu - pokój nr 7.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-05-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2013-05-28 10:09:29
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-05-28 10:43:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-05-28 10:44:47
Artykuł był wyświetlony: 2763 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żagań z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-06 08:46:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.15.2013

Akapit nr 2 - brak tytułu

OBWIESZCZNIE
Wójta Gminy Żagań
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Akapit nr 3 - brak tytułu

Na podstawie art. 33 ust. 1oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Akapit nr 4 - brak tytułu

zawiadamiam

Akapit nr 5 - brak tytułu

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu  stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji  na dz. nr 1144 obręb Tomaszowo, gm. Żagań”  w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Postępowanie zostało wszczęte w dniu  26.04.2013r.  na wniosek   Automix Paweł Kohnke ul. Hangarowa 1, 68-114 Tomaszowo.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko   (Dz.U. z 2010r. Nr  213, poz.1397) stacje do demontażu w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  (Dz.U.z 2005r. Nr 25, poz. 202 ze zm.),  zaliczane są  do  przedsięwzięć  mogących  zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których  jest  wymagane  przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  z kwietnia 2013r. opracowany przez  Ekosystem Polska s.c. Karolina Kozłowska, Anna Ściślak ul. Zelwerowicza 25, 43-100 Tychy został przedłożony wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Akapit nr 9 - brak tytułu

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia est  Wójt Gminy Żagań, natomiast organami właściwymi do uzgodnienia i wydania opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu.

Akapit nr 10 - brak tytułu

W związku z  powyższym  informuję, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy w tym z wnioskiem i raportem w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Żagań ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań pokój nr 7 tel. 68-4584813 w poniedziałek  w godz.  8:00-16:00, w pozostałe dni w godz. 7:00-15:00, a także zgłaszania uwag i wniosków w formie pisemnej w  terminie  21 dni od  dnia   podania informacji do publicznej wiadomości.

Akapit nr 11 - brak tytułu

Uwagi i wnioski rozpatruje Wójt Gminy Żagań. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu  pozostawia się bez rozpatrzenia.

Akapit nr 12 - brak tytułu

Informacje  o wniosku i raporcie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminazagan.pl.

Akapit nr 13 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Akapit nr 14 - brak tytułu

Obwieszczenie  umieszcza się:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Armii Krajowej 9
 • w internecie pod adresem  www.bip.gminazagan.pl
 • na terenie inwestycji – tablica ogłoszeń wsi Tomaszowo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-05-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2013-05-06 08:46:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-05-06 08:50:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-05-06 09:37:59
Artykuł był wyświetlony: 3156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 26.03.2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-04-04 12:19:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 26.03.2013 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)   Wójt Gminy Żagań informuje, że  w dniu 26.03.2013 r. została wydana decyzja nr 2/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Realizacji stacji demontażu wyeksploatowanych pojazdów, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odzysku odpadów tworzyw sztucznych i kabli oraz zbieranie odpadów na dz. nr 1/45, 1/46, 1/47 obręb Tomaszowo, gm. Żagań”.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Żagań - pokój nr 7, tel. 68 4584813.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Akapit nr 5 - brak tytułu

Obwieszczenie  umieszcza się:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Armii Krajowej 9
 • w internecie pod adresem  www.bip.gminazagan.pl
 • na terenie inwestycji – tablica ogłoszeń wsi Tomaszowo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-04-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2013-04-04 12:19:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-04-04 12:26:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-04-04 12:53:05
Artykuł był wyświetlony: 2947 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żagań z dnia 19 lutego 2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-20 08:16:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.6.2013

Akapit nr 2 - brak tytułu

OBWIESZCZNIE
Wójta Gminy Żagań
z dnia 19 lutego 2013 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Akapit nr 3 - brak tytułu

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Akapit nr 4 - brak tytułu

zawiadamiam

Akapit nr 5 - brak tytułu

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Utworzeniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych i kabli oraz punktu do zbierania odpadów  na dz. nr 1/45, 1/46, 1/47 obręb Tomaszowo, gm. Żagań”   w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Postępowanie zostało wszczęte w dniu  18.02.2013r.  na wniosek  Pana Grzegorza Eliasza-Przygody  oraz Pana Damiana Fedorowicza.
 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko   (Dz.U. z 2010 r. Nr  213, poz.1397):
 • §2 ust. 1 pkt 42 - stacje do demontażu w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202 ze zm.), zaliczane są do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;
 • §2 ust. 1 pkt 45a - zakłady przetwarzania w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (D. U. z 2005 r. Nr 180, poz.1495 ze zm.), w których przetwarzany jest zużyty sprzęt zawierający substancje i preparaty niebezpieczne, zaliczane są do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;
 • §3 ust. 1 pkt 81 – punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu, zaliczane są do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  z lutego 2013r. opracowany przez  EKO-PARTNER S.C. ul. Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp. pod kierunkiem Izabeli Milewskiej  został przedłożony wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Żagań, natomiast organami właściwymi do uzgodnienia i wydania opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu.
 
W związku z powyższym informuję, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy w tym z wnioskiem i raportem w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Żagań ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań pokój nr 7 tel. 68-4584813 w poniedziałek w godz. 8:00-16:00, w pozostałe dni w godz. 7:00-15:00, a także zgłaszania uwag i wniosków w formie pisemnej w terminie 21 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości.
 
Uwagi i wnioski rozpatruje Wójt Gminy Żagań. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu  pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Informacje  o wniosku i raporcie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej    www.bip.gminazagan.pl.
 
 
 
 
 
 

Akapit nr 6 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Akapit nr 7 - brak tytułu

Obwieszczenie  umieszcza się:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Armii Krajowej 9
 • w internecie pod adresem  www.bip.gminazagan.pl
 • na terenie inwestycji – tablica ogłoszeń wsi Tomaszowo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-02-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2013-02-20 08:16:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-02-20 08:19:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-02-20 09:27:51
Artykuł był wyświetlony: 3380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 11.02.2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-13 10:14:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 11.02.2013 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Wójt Gminy Żagań informuje, że w dniu 11.02.2013 r. wydana została decyzja nr 1/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  polegającego na „Rekultywacji składowiska odpadów w Chrobrowie  na dz. nr 12/11, 12/13, 12/42, 12/44, 12/7 obręb Chrobrów, gm. Żagań”.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu oraz Postanowieniem Wójta Gminy Żagań w sprawie stwierdzenia braku  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Żaganiu – pokój nr 7, tel. 68 4584813.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Akapit nr 5 - brak tytułu

Obwieszczenie  umieszcza się:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Armii Krajowej 9
 • w internecie pod adresem  www.bip.gminazagan.pl
 • na terenie inwestycji – tablica ogłoszeń wsi Chrobrów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2013-02-13 10:14:59
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-02-13 10:15:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-02-20 08:15:05
Artykuł był wyświetlony: 2971 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu