ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obrady XXXII sesji Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-16 08:47:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców gminy na obrady XXXII sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się  w dniu 19 marca 2018 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
 
Projektowany porządek obrad:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawach:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu;
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021;
zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 r.;
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji;
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów, objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żagań;
zmiana uchwały Nr XIV/19/93 Rady Gminy Żagań z dnia 8 marca 1993 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Tomaszowo;
podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
zniesienia współwłasności;
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żagań;
ustalenia ramowych planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 r.
3.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
4. Interpelacje i wnioski.
5. Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
6. Przyjęcie protokołu z obrad  XXXI sesji  nadzwyczajnej z dnia 5 lutego 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2018-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2018-03-16 08:47:52
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-03-16 08:55:11
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-03-16 09:06:23
Artykuł był wyświetlony: 709 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-01 13:28:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych  mieszkańców gminy na obrady XXXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żagań, które odbędą się  w dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
 
Projektowany porządek obrad:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawach:
- udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku Powiatowi Żagańskiemu;
- udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku Powiatowi Żagańskiemu;
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2021;
- zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
3.
Przyjęcie protokołu obrad XXX sesji Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2018-02-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2018-02-01 13:28:11
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2018-02-01 13:33:22
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-02-03 12:40:27
Artykuł był wyświetlony: 880 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXX sesji Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-11 10:42:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców gminy na obrady XXX sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 1230 (świetlica wiejska w Tomaszowie).
Projektowany porządek obrad:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawach:
- udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku Powiatowi Żagańskiemu;
- organizacji wspólnej obsługi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu, dla którego Gmina Żagań jest organem prowadzącym;
- przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2017 r. poz. 573) na 2018 r.;
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
uchwalenia budżetu Gminy Żagań na 2018 r.;
- uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań na lata 2018-2021;
- zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego dotyczącej wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Brzeźnicy”;
- nadania kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.
5.
Interpelacje i wnioski.
6. Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
7. Przyjęcie protokołu z obrad  XXIX sesji  z dnia 30 listopada 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2017-12-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2017-12-11 10:42:46
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-12-11 10:51:23
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2018-02-01 13:27:28
Artykuł był wyświetlony: 1001 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXIX sesji Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-17 20:39:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców gminy na obrady XXIX sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
Projektowany porządek obrad:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawach:
- stwierdzenia zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Gryżyce, gmina Żagań;
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Gryżyce, gmina Żagań;
- zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.;
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2020;
zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek oświatowych, dla których Gmina Żagań jest organem prowadzącym;
- określenia stawek podatku od nieruchomości;
- obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Żagań na 2018 r.
- odrzucenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzenie ścieków;
- zmiany w Uchwale Nr XIII/91/16 Rady Gminy Żagań z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
- zmiany do Uchwały Nr XXVI/189/13 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
- Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żagań.
3.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Żagań w roku szkolnym 2016/2017.
4.
Analiza oświadczeń majątkowych.
5.
Interpelacje i wnioski.
6. Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
7. Przyjęcie protokołu z obrad  XXVIII sesji  z dnia 18 września 2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2017-11-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2017-11-17 20:39:36
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-11-17 20:50:12
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-11-17 20:50:12
Artykuł był wyświetlony: 990 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXVIII sesji Rady Gminy Żagań - ogłoszenie po zmianie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-11 08:01:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców gminy na obrady XXVIII sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się w dniu 18 września 2017 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
Projektowany porządek obrad:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawach:
- udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu,
- udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej,
- zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2020,
- zmiany uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, opłaty za posiadanie psów oraz wynagrodzenia inkasentów,
zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
3.
Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żagań za I półrocze 2017 r.
4.
Przedstawienie protokołów kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.
5.
Interpelacje i wnioski.
6. Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
7. Przyjęcie protokołów z obrad  XXVI sesji  z dnia 26 czerwca 2017 r. i XXVII sesji nadzwyczajnej z dnia 14 lipca 2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2017-09-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2017-09-11 08:01:30
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-09-11 08:04:04
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-09-11 14:36:43
Artykuł był wyświetlony: 1161 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-11 20:56:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych  mieszkańców gminy na obrady XXVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żagań, które odbędą się  w dniu  14 lipca 2017 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
 
Projektowany porządek obrad:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2020
 
 
Żagań, dnia 2017-07-11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2017-07-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2017-07-11 20:56:45
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-07-11 20:56:49
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-07-11 21:23:23
Artykuł był wyświetlony: 1191 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXVI sesji Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-19 07:26:56

Obrady XXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-18 13:10:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców gminy na obrady XXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żagań, które odbędą się w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
 
Projektowany porządek obrad:
  1. Uchwalenie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
  • przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2017-04-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2017-04-18 13:10:12
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-04-18 13:13:27
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-05-19 11:29:25
Artykuł był wyświetlony: 1243 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXIII sesji Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-17 23:40:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców gminy na obrady XXIII sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
Projektowany porządek obrad:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawie:
-     zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.;
-     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2020;
-     przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żagań;
-     dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
-     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części  budynku gospodarczego położonego na działce nr 72/33 we wsi Rudawica;
-     przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego.
3.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego na 2017 r.
4.
Przedstawienie protokołów kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.
5.
Interpelacje i wnioski.
6. Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
7. Przyjęcie protokołu obrad  XXII sesji  z dnia 13 lutego 2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2017-03-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2017-03-17 23:40:01
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-03-17 23:49:10
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-05-19 11:48:52
Artykuł był wyświetlony: 1388 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXII sesji Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-02 13:13:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych  mieszkańców gminy na obrady XXII sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się  w dniu 13 lutego 2017 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
Tematem sesji będzie:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawie:
-   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym St. Żagań i Pożarów, gmina Żagań;  
-   zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu  i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji;  
-   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu;  
-   projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;  
-   przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Bożnowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożnowie;  
-   przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Miodnicy;  
-   przekształcenia Zespołu Szkół w Tomaszowie w ośmioletnią szkołę podstawową;  
-   określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żagań, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;  
-   określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkujących poza obwodem publicznej szkoły podstawowej na terenie gminy Żagań, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
 
-   nadania drodze położonej we wsi Stary Żagań nazwy ulicy Migdałkowa;  
-   zmiany tytułu Uchwały Nr XXI/150/16 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XIII/ 91/16 Rady Gminy Żagań z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;  
-   wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Gminy Żagań  na lata   2016 – 2020;  
-   ustalenia ramowych  planów pracy stałych komisji Rady Gminy Żagań na 2017 r.  
3.
Interpelacje i wnioski.
4.
Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
5.
Przyjęcie protokołu obrad XXI sesji z dnia 20 grudnia 2016 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2017-02-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2017-02-02 13:13:56
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-02-02 13:38:01
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-02-02 13:53:58
Artykuł był wyświetlony: 1566 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu