ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie - wybory sołtysa i Rady Sołeckiej w Starej Koperni

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-17 18:04:26

OBWIESZCZENIE (wybory sołtysa i Rady Sołeckiej w Łozach)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-17 17:49:38

Obrady IV sesji Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-15 07:54:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców gminy na obrady IV sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy Żagań).
 
Tematem sesji będzie:
1.
Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.;
2) określenie zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Żagań;
3) zwolnienia z podatku od nieruchomości;
4) poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, w drodze inkasenta, opłaty od posiadania psów oraz prowizji inkasentów;
5) zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso;
6)  ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Żagań;
7) określenie warunków udzielenia bonifikaty do wniesienia opłaty jednorazowej;
8) określenie wysokości stawek procentowych od opłaty przekształceniowej za dany rok;
9) ustalenia stawek opłat za zajęcia pasa drogowego;
10) nadania kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu;
11) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań;
12) ustalenia planu pracy komisji.
2.
Sprawozdania z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołu obrad III sesji Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2018 r.
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na mocy art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym - u.s.g., obrady rady gminy (sesje) są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w portalu Sesje.TV (https://sesje.pl) na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 10 października 2018 r. stanowiącej załącznik do umowy nr SESJE/TRA/2018/10/000069 (z dnia 10.10.2018 r.) pomiędzy Gminą Żagań a przedsiębiorstwem GaMP Spółka z o.o. (z siedzibą przy Al. Konstytucji 3-go Maja 8, 65-803 Zielona Góra, NIP: 9291712163).
 
Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku osób widocznych na nagraniach), jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - r.o.d.o.
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c r.o.d.o., przetwarzanie uznaje się za zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze, jest wskazany w art. 20 ust. 1b u.s.g., obowiązek transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad rady gminy.
 
Celem przetwarzania jest w tym przypadku zrealizowanie określonego w art. 20 ust. 1b u.s.g., obowiązku ustawowego, ciążącego na administratorze.
 
Administratorem danych jest Wójt Gminy Żagań. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje w trybie art. 28 r.o.d.o. na zasadach oraz w celu i zakresie określonym w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych trwa 5 lat i liczone jest od daty danej sesji.
 
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych korzystając z punktu kontaktowego zorganizowanego w formie skrzynki poczty elektronicznej: .
 
Uczestnictwo w sesji jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mazur Data wytworzenia informacji: 2019-02-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mazur Data wprowadzenia do BIP 2019-02-15 07:54:37
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2019-02-15 13:02:46
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2019-02-15 13:02:46
Artykuł był wyświetlony: 108 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzji ROŚiB.6150.31.2018 Starosty Żagańskiego z dnia 06.02.2019 r. na odstrzał redukcyjny dzików na terenie byłych obwodów łowieckich nr 206 i nr 207

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-14 10:50:40

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Skołuba Data wytworzenia informacji: 2019-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Skołuba Data wprowadzenia do BIP 2019-02-14 10:50:40
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2019-02-14 10:52:09
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2019-02-14 10:52:09
Artykuł był wyświetlony: 164 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.11.2018.KKoł

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-14 09:41:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Górniak Data wytworzenia informacji: 2019-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Górniak Data wprowadzenia do BIP 2019-02-14 09:41:12
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2019-02-14 09:41:22
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2019-02-14 09:41:22
Artykuł był wyświetlony: 162 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje projektu uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu "Bory Dolnośląskie"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-31 14:57:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego publikujemy projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie “Bory Dolnośląskie”. Przystąpiono do prac polegających na wyznaczeniu obszaru chronionego. Zachęcamy do zapoznania się z przedłożonym projektem uchwały. W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Zasobów Przyrodniczych w Departamencie Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, panią Sylwią Tylzon-Stojanowską (tel. 68 45 65 228, e-mail: ). Wszelkie uzasadnione uwagi do projektu (wnioski o zmianę zapisów ww. projektu uchwały) można wnosić pisemnie do Urzędu Gminy Żagań lub w formie elektronicznej na adres do 11 lutego 2019 roku.
 
Kolejnym etapem prac będzie opracowanie ostatecznej wersji projektu uchwały i uzyskanie stosownych uzgodnień właściwych rad gmin oraz właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2019-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2019-01-31 14:57:45
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2019-01-31 14:57:49
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2019-01-31 15:04:41
Artykuł był wyświetlony: 775 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

GKR.4123.2.2019 - INFORMACJA z 30 stycznia 2019 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-29 14:57:24

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anetta Raniczkowska Data wytworzenia informacji: 2019-01-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anetta Raniczkowska Data wprowadzenia do BIP 2019-01-29 14:57:24
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2019-01-29 14:58:10
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2019-01-29 14:58:10
Artykuł był wyświetlony: 497 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-29 09:06:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Żagań zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa m. Trzebów w dniu 5 lutego 2019 r. o godz.1700 w świetlicy wiejskiej w Trzebowie celem wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej.
W przypadku niewystarczającej frekwencji: drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 1730.
 
WÓJT GMINY
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mazur Data wytworzenia informacji: 2019-01-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mazur Data wprowadzenia do BIP 2019-01-29 09:06:13
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2019-01-29 09:06:17
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2019-01-29 09:06:17
Artykuł był wyświetlony: 281 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PZP.271.2019 - PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 R.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-25 12:40:47

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Krawański Data wytworzenia informacji: 2019-01-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2019-01-25 12:40:47
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Krawański Data udostępnienia informacji: 2019-01-25 12:42:37
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Krawański Data ostatniej zmiany: 2019-01-25 12:42:37
Artykuł był wyświetlony: 210 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PZP.6220.15.2018.2.2019 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 18 stycznia 2019 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-22 14:38:13

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Sitek - Mazur Data wytworzenia informacji: 2019-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek - Mazur Data wprowadzenia do BIP 2019-01-22 14:38:13
Wprowadził informację do BIP: Grażyna Janikula Data udostępnienia informacji: 2019-01-22 14:40:29
Osoba, która zmieniła informację: Grażyna Janikula Data ostatniej zmiany: 2019-01-22 14:40:29
Artykuł był wyświetlony: 367 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu