ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

PZP.6220.14.2017 - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żagań z dnia 22 listopada 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-23 07:38:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Sitek-Mazur Data wytworzenia informacji: 2017-11-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2017-11-23 07:38:54
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-11-23 07:38:59
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-11-23 07:42:58
Artykuł był wyświetlony: 14 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

GKR.04.A.4.2017 - Informacja (22.11.2017)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-22 12:11:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że gmina Żagań  w 2017r. uzyskała dotację   na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żagań”.
 
W ramach zadania usunięto i unieszkodliwiono  9.663,35 m2 niebezpiecznych wyrobów pochodzących z 21 gospodarstw.
Wartość  uzyskanego dofinansowania wynosi 65.153,73 zł co stanowi 100% kosztów wykonania w/w zadania.
Dofinansowane pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Antosz Data wytworzenia informacji: 2017-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Antosz Data wprowadzenia do BIP 2017-11-22 12:11:01
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-11-22 12:11:06
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-11-22 12:11:05
Artykuł był wyświetlony: 42 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-22 08:06:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROJEKTU „Uchwały Rady Gminy w Żaganiu w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żagań o statusie wiejskim na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
 
 1. Cel konsultacji:
Uzyskanie opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 z 2017r. poz. 60,573,1909) działających na terenie Gminy Żagań.
 1. Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy w Żaganiuw sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Żagań o statusie wiejskim na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt w zał. nr 1.
 1. Czas rozpoczęcia konsultacji:
22.11.2017 r., czas zakończenia konsultacji: 29.11.2017 r.
 1. Forma konsultacji:
 • elektroniczna z wykorzystaniem wzoru druku konsultacji (zał. nr 2)
 • pisemna z wykorzystaniem wzoru druku konsultacji (zał. nr 2)
 1.  Zasięg terytorialny konsultacji:
 • Gmina Żagań
Organizacje pozarządowe mogą składać propozycje zmian do projektu w sekretariacie Urzędu Gminy Żagań, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Jędzierowska Data wytworzenia informacji: 2017-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Jędzierowska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-22 08:06:13
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-11-22 08:20:09
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-11-22 09:43:29
Artykuł był wyświetlony: 85 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady XXIX sesji Rady Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-17 20:39:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców gminy na obrady XXIX sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy w Żaganiu).
Projektowany porządek obrad:
1.   
Uchwalenie porządku obrad.
2.   
Podjęcie uchwał w sprawach:
- stwierdzenia zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Gryżyce, gmina Żagań;
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Gryżyce, gmina Żagań;
- zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.;
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2020;
zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek oświatowych, dla których Gmina Żagań jest organem prowadzącym;
- określenia stawek podatku od nieruchomości;
- obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Żagań na 2018 r.
- odrzucenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzenie ścieków;
- zmiany w Uchwale Nr XIII/91/16 Rady Gminy Żagań z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
- zmiany do Uchwały Nr XXVI/189/13 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
- Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żagań.
3.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Żagań w roku szkolnym 2016/2017.
4.
Analiza oświadczeń majątkowych.
5.
Interpelacje i wnioski.
6. Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
7. Przyjęcie protokołu z obrad  XXVIII sesji  z dnia 18 września 2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Janikula Data wytworzenia informacji: 2017-11-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2017-11-17 20:39:36
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-11-17 20:50:12
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-11-17 20:50:12
Artykuł był wyświetlony: 52 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o celu zbierania danych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-17 10:11:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o celu zbierania danych przez Administratora Danych Osobowych i prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. 2016 poz. 922 t.j.)
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Żagań reprezentowana przez Wójta.
 2. Siedzibą Administratora Danych Osobowych jest siedziba Urzędu Gminy Żagań mieszczącego się przy ulicy Armii Krajowej 9; 68-100 Żagań.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu: zawarcia oraz realizacji umowy bądź realizacji obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa.
 4. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od interesantów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych oraz ogólnopolskich ministerialnych rejestrów.
 5. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2017-11-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2017-11-17 10:11:45
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-11-17 10:12:03
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-11-17 10:12:03
Artykuł był wyświetlony: 56 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

GKR.04.A.4.2017 - Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-15 08:45:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że gmina Żagań uzyskała dotację  w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”  na realizację zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żagań”.
 
W ramach zadania usunięto i unieszkodliwiono  9.663,35 m2 niebezpiecznych wyrobów.
Wartość  uzyskanego dofinansowania wynosi 65.153,73 zł co stanowi 100% kosztów wykonania w/w zadania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Antosz Data wytworzenia informacji: 2017-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Antosz Data wprowadzenia do BIP 2017-11-15 08:45:39
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-11-15 08:51:40
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-11-15 08:51:40
Artykuł był wyświetlony: 176 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

~

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-07 12:32:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Strategii Rozwoju Gminy Żagań na lata 2016 - 2020
Zmiany w Strategii Rozwoju Gminy Żagań na lata 2016 - 2020
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2017-11-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2017-11-07 12:32:39
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-11-07 12:32:43
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-11-07 12:33:48
Artykuł był wyświetlony: 123 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OSO.4431.2.2017.JB - Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w 2017 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-30 08:49:33

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Broszczuk Data wytworzenia informacji: 2017-10-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Broszczuk Data wprowadzenia do BIP 2017-10-30 08:49:33
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-10-30 08:50:17
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-10-30 08:54:11
Artykuł był wyświetlony: 568 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PZP.6733.24.2017 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 24.10.2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-25 10:34:56

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Sitek-Mazur Data wytworzenia informacji: 2017-10-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2017-10-25 10:34:56
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-10-25 10:40:03
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-10-25 10:40:03
Artykuł był wyświetlony: 288 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PZP.6220.5.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-20 11:37:46

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2017-09-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Jeziorska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-20 11:37:46
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2017-09-20 11:39:41
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2017-09-20 11:44:26
Artykuł był wyświetlony: 494 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu