ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żagań z dnia 27 maja 2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-28 10:09:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 27.05.2013 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Wójt Gminy Żagań informuje, że na  wniosek LP Nadleśnictwa Świętoszów z siedzibą w Świętoszowie przy ul. Brzozowej 17 w imieniu której działa Pan Kazimierz Smolarczyk - Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji EKOHYDROTECHNIKA z siedzibą w Legnicy przy ul. Asnyka 11/3/12 w dniu 27.05.2013 r. została wydana decyzja nr 14/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie trzech zbiorników retencyjnych o łącznej powierzchni 0,35 ha z urządzeniami piętrzącymi, przebudowie drogi leśnej - utwardzeniu tłuczniem, o szerokości 3,50 m z utwardzonymi obustronnymi poboczami szerokości 0,75 m, zjazdem i mijanką, budowie przepustów odbudowie rowu przydrożnego z zasypaniem istniejącego odcinka na długości 80 m, inwestycje będą realizowane na części działki nr ewidencyjny 58, 59 - obręb Łozy, gmina Żagań, w ramach Programu Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i skutkom suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji  w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Żaganiu - pokój nr 7.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-05-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2013-05-28 10:09:29
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-05-28 10:43:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-05-28 10:44:47
Artykuł był wyświetlony: 2605 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat 3/2012

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-17 13:02:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zespół Interdyscyplinarny, działający przy Urzędzie Gminny Żagań ogłasza konkurs plastyczny "Przemoc to słabość - nie siła".
 
Uczestnikiem konkursu może być osoba, która:
 • jest uczniem Gimnazjum Publicznego przy Zespole Szkół w Tomaszowie ul. Leśna 3;
 • jest uczniem klas IV-VI szkół podstawowych / publicznych i niepublicznych/ z terenu Gminy Wiejskiej Żagań;
 • dostarczy pracę konkursową zgodnie z Regulaminem Konkursu.
Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace zbiorowe.
Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie jedną pracę.
 
Prace należy złożyć do 23.05.2013 roku do godziny 14:00 w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Armii Krajowej 9a w Żaganiu.
 
Pełny regulamin konkursu został zamieszczony w załączniku załączonym do niniejszego komunikatu.
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KONKURUSU PLASTYCZNEGO
„Przemoc to słabość - nie siła”
 
Ulega przedłużeniu termin wyboru laureatów prac plastycznych.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego laureatów konkursu wyłonią do dnia 05.06.2013 roku.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 10.06.2013 roku.
 
 
 
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
Agnieszka Wiśniewska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Wiśniewska Data wprowadzenia do BIP 2013-05-17 13:02:34
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-05-17 13:11:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-06-06 11:05:57
Artykuł był wyświetlony: 9371 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żagań z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-06 08:46:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.15.2013

Akapit nr 2 - brak tytułu

OBWIESZCZNIE
Wójta Gminy Żagań
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Akapit nr 3 - brak tytułu

Na podstawie art. 33 ust. 1oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Akapit nr 4 - brak tytułu

zawiadamiam

Akapit nr 5 - brak tytułu

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu  stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji  na dz. nr 1144 obręb Tomaszowo, gm. Żagań”  w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Postępowanie zostało wszczęte w dniu  26.04.2013r.  na wniosek   Automix Paweł Kohnke ul. Hangarowa 1, 68-114 Tomaszowo.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko   (Dz.U. z 2010r. Nr  213, poz.1397) stacje do demontażu w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  (Dz.U.z 2005r. Nr 25, poz. 202 ze zm.),  zaliczane są  do  przedsięwzięć  mogących  zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których  jest  wymagane  przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  z kwietnia 2013r. opracowany przez  Ekosystem Polska s.c. Karolina Kozłowska, Anna Ściślak ul. Zelwerowicza 25, 43-100 Tychy został przedłożony wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Akapit nr 9 - brak tytułu

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia est  Wójt Gminy Żagań, natomiast organami właściwymi do uzgodnienia i wydania opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu.

Akapit nr 10 - brak tytułu

W związku z  powyższym  informuję, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy w tym z wnioskiem i raportem w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Żagań ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań pokój nr 7 tel. 68-4584813 w poniedziałek  w godz.  8:00-16:00, w pozostałe dni w godz. 7:00-15:00, a także zgłaszania uwag i wniosków w formie pisemnej w  terminie  21 dni od  dnia   podania informacji do publicznej wiadomości.

Akapit nr 11 - brak tytułu

Uwagi i wnioski rozpatruje Wójt Gminy Żagań. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu  pozostawia się bez rozpatrzenia.

Akapit nr 12 - brak tytułu

Informacje  o wniosku i raporcie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminazagan.pl.

Akapit nr 13 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Akapit nr 14 - brak tytułu

Obwieszczenie  umieszcza się:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Armii Krajowej 9
 • w internecie pod adresem  www.bip.gminazagan.pl
 • na terenie inwestycji – tablica ogłoszeń wsi Tomaszowo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-05-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2013-05-06 08:46:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-05-06 08:50:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-05-06 09:37:59
Artykuł był wyświetlony: 2978 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 26.03.2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-04-04 12:19:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 26.03.2013 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)   Wójt Gminy Żagań informuje, że  w dniu 26.03.2013 r. została wydana decyzja nr 2/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Realizacji stacji demontażu wyeksploatowanych pojazdów, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odzysku odpadów tworzyw sztucznych i kabli oraz zbieranie odpadów na dz. nr 1/45, 1/46, 1/47 obręb Tomaszowo, gm. Żagań”.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Żagań - pokój nr 7, tel. 68 4584813.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Akapit nr 5 - brak tytułu

Obwieszczenie  umieszcza się:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Armii Krajowej 9
 • w internecie pod adresem  www.bip.gminazagan.pl
 • na terenie inwestycji – tablica ogłoszeń wsi Tomaszowo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-04-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2013-04-04 12:19:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-04-04 12:26:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-04-04 12:53:05
Artykuł był wyświetlony: 2788 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żagań z dnia 19 lutego 2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-20 08:16:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.6.2013

Akapit nr 2 - brak tytułu

OBWIESZCZNIE
Wójta Gminy Żagań
z dnia 19 lutego 2013 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Akapit nr 3 - brak tytułu

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Akapit nr 4 - brak tytułu

zawiadamiam

Akapit nr 5 - brak tytułu

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Utworzeniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych i kabli oraz punktu do zbierania odpadów  na dz. nr 1/45, 1/46, 1/47 obręb Tomaszowo, gm. Żagań”   w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Postępowanie zostało wszczęte w dniu  18.02.2013r.  na wniosek  Pana Grzegorza Eliasza-Przygody  oraz Pana Damiana Fedorowicza.
 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko   (Dz.U. z 2010 r. Nr  213, poz.1397):
 • §2 ust. 1 pkt 42 - stacje do demontażu w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202 ze zm.), zaliczane są do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;
 • §2 ust. 1 pkt 45a - zakłady przetwarzania w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (D. U. z 2005 r. Nr 180, poz.1495 ze zm.), w których przetwarzany jest zużyty sprzęt zawierający substancje i preparaty niebezpieczne, zaliczane są do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;
 • §3 ust. 1 pkt 81 – punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu, zaliczane są do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  z lutego 2013r. opracowany przez  EKO-PARTNER S.C. ul. Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp. pod kierunkiem Izabeli Milewskiej  został przedłożony wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Żagań, natomiast organami właściwymi do uzgodnienia i wydania opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu.
 
W związku z powyższym informuję, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy w tym z wnioskiem i raportem w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Żagań ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań pokój nr 7 tel. 68-4584813 w poniedziałek w godz. 8:00-16:00, w pozostałe dni w godz. 7:00-15:00, a także zgłaszania uwag i wniosków w formie pisemnej w terminie 21 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości.
 
Uwagi i wnioski rozpatruje Wójt Gminy Żagań. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu  pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Informacje  o wniosku i raporcie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej    www.bip.gminazagan.pl.
 
 
 
 
 
 

Akapit nr 6 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Akapit nr 7 - brak tytułu

Obwieszczenie  umieszcza się:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Armii Krajowej 9
 • w internecie pod adresem  www.bip.gminazagan.pl
 • na terenie inwestycji – tablica ogłoszeń wsi Tomaszowo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-02-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2013-02-20 08:16:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-02-20 08:19:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-02-20 09:27:51
Artykuł był wyświetlony: 3224 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE (GK.6236.4.2013)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-14 12:19:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Żagań, dnia 14.02.2013 r.
 
Nasz znak: GK.6236.4.2013
 
OGŁOSZENIE
 
Urząd Gminy Żagań informuje, że do dnia 31 marca 2013 r. należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/160/12 Rady Gminy Żagań z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Czajkowska Data wprowadzenia do BIP 2013-02-14 12:19:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-02-14 12:19:24
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-12-02 16:05:39
Artykuł był wyświetlony: 34715 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty nabór na Partnera (eInclusion)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-14 08:06:07

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 11.02.2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-13 10:14:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 11.02.2013 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Wójt Gminy Żagań informuje, że w dniu 11.02.2013 r. wydana została decyzja nr 1/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  polegającego na „Rekultywacji składowiska odpadów w Chrobrowie  na dz. nr 12/11, 12/13, 12/42, 12/44, 12/7 obręb Chrobrów, gm. Żagań”.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu oraz Postanowieniem Wójta Gminy Żagań w sprawie stwierdzenia braku  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Żaganiu – pokój nr 7, tel. 68 4584813.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Akapit nr 5 - brak tytułu

Obwieszczenie  umieszcza się:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Armii Krajowej 9
 • w internecie pod adresem  www.bip.gminazagan.pl
 • na terenie inwestycji – tablica ogłoszeń wsi Chrobrów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2013-02-13 10:14:59
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-02-13 10:15:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-02-20 08:15:05
Artykuł był wyświetlony: 2794 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 21 stycznia 2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-06 10:27:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO

z dnia 21 stycznia 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
na terenie województwa lubuskiego w 2013 roku
 
Na podstawie art. 32 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada l967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 461 i 1101), oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1358) informuje się, że kwalifikacja wojskowa na terenie województwa lubuskiego przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 4 lutego do dnia 30 kwietnia 2013 r.
 
§ 1. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
1)  
mężczyźni urodzeni w 1994 r.;
2)  
mężczyźni urodzeni w latach 1989 - 1993, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
§ 2. Do stawienia do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby urodzone w roku 1992 i 1993, które:
1)  
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
2)  
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
3)  
zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy.
 
§ 3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
§ 4. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1989 - 1994 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.
 
§ 5. Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w § 1-4 zamieszkałych w miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie gminy ŻAGAŃ przeprowadzona zostanie w ŻAGANIU, UL. RYBACKA 38 w dniu (ach) 16-17.04.2013 r.
 
§ 6. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna przedstawić:
1)  
dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
2)  
dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
3)  
posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
4)  
aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
5)  
dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 
§ 7. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe, posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową) oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 
§ 8. Osoba, która w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniła miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłasza się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na jej nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, a ten wyznacza jej miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 
§ 9. Osoba, która po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierza zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawia się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
 
§ 10. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych w § 1-2. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby, podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
 
§ 11. W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
§ 12. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią nakazanych dokumentów lub odmówią poddania się badaniom lekarskim podlegają karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.
 
§ 13. Osoby wymienione w § 2 pkt 2 i 3 oraz § 3, zamierzające stawić się do kwalifikacji wojskowej składają właściwemu Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień wnioski o ustalenie lub zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
 
 
 
Wojewoda Lubuski
Marcin Jabłoński
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-02-06 10:27:13
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Sayna Data wprowadzenia do BIP 2013-02-06 10:27:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-02-06 10:27:19
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-02-06 10:36:53
Artykuł był wyświetlony: 6065 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Żagań ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żagań przez organizacje pozarządowe - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-05 21:11:25

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu