Strona główna - Gmina Wiejska Żagań
ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 6 maja 2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-31 12:52:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na postawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2012 poz. 647) Wójt Gminy Żagań informuje, że w dniu  29.04.2013 r. na wniosek Pana Damiana Fedorowicza oraz Pana Grzegorza Eliasza-Przygody zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłącza kablowego 20kV ze słupem rozgałęźnym w linii napowietrznej L-867 20kV na dz. nr 167 i 169 obręb Stara Kopernia do zasilania obiektów usługowych w m. Tomaszowo.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Z dokumentami można  zapoznać można się w Referacie Gospodarki Komunalnej  Urzędu Gminy w Żaganiu - pokój nr 7 w terminie 14 dni od podania do publicznej wiadomości.

Akapit nr 3 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-05-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2013-05-31 12:52:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-05-31 12:52:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-05-31 12:52:11
Artykuł był wyświetlony: 2978 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 29 maja 2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-31 11:38:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia  29.05.2013 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Żagań informuje, że  w dniu 29.05.2013 r. została wydana decyzja nr 8/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu  stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej przy ul. Hangarowej na dz. nr 1144 obręb Tomaszowo, gm. Żagań”.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym  uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Żagań - pokój nr 7, tel. 68 4584813.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2013-05-31 11:38:42
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-05-31 11:38:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-05-31 11:40:51
Artykuł był wyświetlony: 2579 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żagań z dnia 27 maja 2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-28 10:09:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 27.05.2013 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Wójt Gminy Żagań informuje, że na  wniosek LP Nadleśnictwa Świętoszów z siedzibą w Świętoszowie przy ul. Brzozowej 17 w imieniu której działa Pan Kazimierz Smolarczyk - Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji EKOHYDROTECHNIKA z siedzibą w Legnicy przy ul. Asnyka 11/3/12 w dniu 27.05.2013 r. została wydana decyzja nr 14/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie trzech zbiorników retencyjnych o łącznej powierzchni 0,35 ha z urządzeniami piętrzącymi, przebudowie drogi leśnej - utwardzeniu tłuczniem, o szerokości 3,50 m z utwardzonymi obustronnymi poboczami szerokości 0,75 m, zjazdem i mijanką, budowie przepustów odbudowie rowu przydrożnego z zasypaniem istniejącego odcinka na długości 80 m, inwestycje będą realizowane na części działki nr ewidencyjny 58, 59 - obręb Łozy, gmina Żagań, w ramach Programu Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i skutkom suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji  w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Żaganiu - pokój nr 7.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-05-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2013-05-28 10:09:29
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-05-28 10:43:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-05-28 10:44:47
Artykuł był wyświetlony: 2655 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat 3/2012

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-17 13:02:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zespół Interdyscyplinarny, działający przy Urzędzie Gminny Żagań ogłasza konkurs plastyczny "Przemoc to słabość - nie siła".
 
Uczestnikiem konkursu może być osoba, która:
 • jest uczniem Gimnazjum Publicznego przy Zespole Szkół w Tomaszowie ul. Leśna 3;
 • jest uczniem klas IV-VI szkół podstawowych / publicznych i niepublicznych/ z terenu Gminy Wiejskiej Żagań;
 • dostarczy pracę konkursową zgodnie z Regulaminem Konkursu.
Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace zbiorowe.
Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie jedną pracę.
 
Prace należy złożyć do 23.05.2013 roku do godziny 14:00 w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Armii Krajowej 9a w Żaganiu.
 
Pełny regulamin konkursu został zamieszczony w załączniku załączonym do niniejszego komunikatu.
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KONKURUSU PLASTYCZNEGO
„Przemoc to słabość - nie siła”
 
Ulega przedłużeniu termin wyboru laureatów prac plastycznych.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego laureatów konkursu wyłonią do dnia 05.06.2013 roku.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 10.06.2013 roku.
 
 
 
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
Agnieszka Wiśniewska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Wiśniewska Data wprowadzenia do BIP 2013-05-17 13:02:34
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-05-17 13:11:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-06-06 11:05:57
Artykuł był wyświetlony: 9570 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żagań z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-06 08:46:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.15.2013

Akapit nr 2 - brak tytułu

OBWIESZCZNIE
Wójta Gminy Żagań
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Akapit nr 3 - brak tytułu

Na podstawie art. 33 ust. 1oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Akapit nr 4 - brak tytułu

zawiadamiam

Akapit nr 5 - brak tytułu

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu  stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji  na dz. nr 1144 obręb Tomaszowo, gm. Żagań”  w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Postępowanie zostało wszczęte w dniu  26.04.2013r.  na wniosek   Automix Paweł Kohnke ul. Hangarowa 1, 68-114 Tomaszowo.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko   (Dz.U. z 2010r. Nr  213, poz.1397) stacje do demontażu w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  (Dz.U.z 2005r. Nr 25, poz. 202 ze zm.),  zaliczane są  do  przedsięwzięć  mogących  zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których  jest  wymagane  przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  z kwietnia 2013r. opracowany przez  Ekosystem Polska s.c. Karolina Kozłowska, Anna Ściślak ul. Zelwerowicza 25, 43-100 Tychy został przedłożony wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Akapit nr 9 - brak tytułu

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia est  Wójt Gminy Żagań, natomiast organami właściwymi do uzgodnienia i wydania opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu.

Akapit nr 10 - brak tytułu

W związku z  powyższym  informuję, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy w tym z wnioskiem i raportem w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Żagań ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań pokój nr 7 tel. 68-4584813 w poniedziałek  w godz.  8:00-16:00, w pozostałe dni w godz. 7:00-15:00, a także zgłaszania uwag i wniosków w formie pisemnej w  terminie  21 dni od  dnia   podania informacji do publicznej wiadomości.

Akapit nr 11 - brak tytułu

Uwagi i wnioski rozpatruje Wójt Gminy Żagań. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu  pozostawia się bez rozpatrzenia.

Akapit nr 12 - brak tytułu

Informacje  o wniosku i raporcie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminazagan.pl.

Akapit nr 13 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Akapit nr 14 - brak tytułu

Obwieszczenie  umieszcza się:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Armii Krajowej 9
 • w internecie pod adresem  www.bip.gminazagan.pl
 • na terenie inwestycji – tablica ogłoszeń wsi Tomaszowo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-05-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2013-05-06 08:46:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-05-06 08:50:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-05-06 09:37:59
Artykuł był wyświetlony: 3028 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 26.03.2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-04-04 12:19:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 26.03.2013 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)   Wójt Gminy Żagań informuje, że  w dniu 26.03.2013 r. została wydana decyzja nr 2/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Realizacji stacji demontażu wyeksploatowanych pojazdów, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odzysku odpadów tworzyw sztucznych i kabli oraz zbieranie odpadów na dz. nr 1/45, 1/46, 1/47 obręb Tomaszowo, gm. Żagań”.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Żagań - pokój nr 7, tel. 68 4584813.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Akapit nr 5 - brak tytułu

Obwieszczenie  umieszcza się:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Armii Krajowej 9
 • w internecie pod adresem  www.bip.gminazagan.pl
 • na terenie inwestycji – tablica ogłoszeń wsi Tomaszowo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-04-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2013-04-04 12:19:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-04-04 12:26:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-04-04 12:53:05
Artykuł był wyświetlony: 2837 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żagań z dnia 19 lutego 2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-20 08:16:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.6.2013

Akapit nr 2 - brak tytułu

OBWIESZCZNIE
Wójta Gminy Żagań
z dnia 19 lutego 2013 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Akapit nr 3 - brak tytułu

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Akapit nr 4 - brak tytułu

zawiadamiam

Akapit nr 5 - brak tytułu

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Utworzeniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych i kabli oraz punktu do zbierania odpadów  na dz. nr 1/45, 1/46, 1/47 obręb Tomaszowo, gm. Żagań”   w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Postępowanie zostało wszczęte w dniu  18.02.2013r.  na wniosek  Pana Grzegorza Eliasza-Przygody  oraz Pana Damiana Fedorowicza.
 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko   (Dz.U. z 2010 r. Nr  213, poz.1397):
 • §2 ust. 1 pkt 42 - stacje do demontażu w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202 ze zm.), zaliczane są do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;
 • §2 ust. 1 pkt 45a - zakłady przetwarzania w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (D. U. z 2005 r. Nr 180, poz.1495 ze zm.), w których przetwarzany jest zużyty sprzęt zawierający substancje i preparaty niebezpieczne, zaliczane są do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;
 • §3 ust. 1 pkt 81 – punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu, zaliczane są do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  z lutego 2013r. opracowany przez  EKO-PARTNER S.C. ul. Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp. pod kierunkiem Izabeli Milewskiej  został przedłożony wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Żagań, natomiast organami właściwymi do uzgodnienia i wydania opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu.
 
W związku z powyższym informuję, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy w tym z wnioskiem i raportem w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Żagań ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań pokój nr 7 tel. 68-4584813 w poniedziałek w godz. 8:00-16:00, w pozostałe dni w godz. 7:00-15:00, a także zgłaszania uwag i wniosków w formie pisemnej w terminie 21 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości.
 
Uwagi i wnioski rozpatruje Wójt Gminy Żagań. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu  pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Informacje  o wniosku i raporcie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej    www.bip.gminazagan.pl.
 
 
 
 
 
 

Akapit nr 6 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Akapit nr 7 - brak tytułu

Obwieszczenie  umieszcza się:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Armii Krajowej 9
 • w internecie pod adresem  www.bip.gminazagan.pl
 • na terenie inwestycji – tablica ogłoszeń wsi Tomaszowo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-02-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2013-02-20 08:16:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-02-20 08:19:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-02-20 09:27:51
Artykuł był wyświetlony: 3272 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE (GK.6236.4.2013)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-14 12:19:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Żagań, dnia 14.02.2013 r.
 
Nasz znak: GK.6236.4.2013
 
OGŁOSZENIE
 
Urząd Gminy Żagań informuje, że do dnia 31 marca 2013 r. należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/160/12 Rady Gminy Żagań z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Czajkowska Data wprowadzenia do BIP 2013-02-14 12:19:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-02-14 12:19:24
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-12-02 16:05:39
Artykuł był wyświetlony: 35166 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty nabór na Partnera (eInclusion)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-14 08:06:07

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 11.02.2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-13 10:14:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 11.02.2013 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Wójt Gminy Żagań informuje, że w dniu 11.02.2013 r. wydana została decyzja nr 1/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  polegającego na „Rekultywacji składowiska odpadów w Chrobrowie  na dz. nr 12/11, 12/13, 12/42, 12/44, 12/7 obręb Chrobrów, gm. Żagań”.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu oraz Postanowieniem Wójta Gminy Żagań w sprawie stwierdzenia braku  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Żaganiu – pokój nr 7, tel. 68 4584813.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Akapit nr 5 - brak tytułu

Obwieszczenie  umieszcza się:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Armii Krajowej 9
 • w internecie pod adresem  www.bip.gminazagan.pl
 • na terenie inwestycji – tablica ogłoszeń wsi Chrobrów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2013-02-13 10:14:59
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-02-13 10:15:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-02-20 08:15:05
Artykuł był wyświetlony: 2845 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu