ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: OSO.2110.3.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i inwestycji w Referacie Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Nieruchomości

Miejsce pracy: Urząd Gminy Żagań

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Nieruchomości

Data udostępnienia: 2019-02-21

Ogłoszono dnia: 2019-02-21 przez Edyta Kryków

Termin składania dokumentów: 2019-03-07 15:00:00

Nr ogłoszenia: OSO.2110.3.2019

Zlecający: Urząd Gminy Żagań

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 3. wykształcenie: wykształcenie wyższe techniczne pierwszego lub drugiego stopnia (lub w trakcie) w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku budownictwo lub na kierunkach pokrewnych,
 4. znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania: ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j.), ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018r.1260 t.j.) Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.), Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.), Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j) i przepisów wykonawczych do tych ustaw,
 5. biegła znajomość obsługi komputera, praca w zakresie programów biurowych (Excel, Word).
b. Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane uprawnienia budowlane,
 2. doświadczenie zawodowe związane z budownictwem,
 3. umiejętność pracy w zespole oraz pracy samodzielnej,  
 4. kreatywność,
 5. odporność na stres,
 6. wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowywanie dokumentacji projektowej;
 2. Sporządzanie kosztorysów;
 3. Przygotowanie inwestycji i nadzór nad inwestycjami kubaturowymi, remontami świetlic wiejskich i remiz Ochotniczych Straży Pożarnych, szkół i innych jednostek gminnych;
 4. Planowanie i prowadzenie całego procesu inwestycyjnego w zakresie budownictwa na terenie Gminy (budynki kubaturowe: świetlice, remizy OSP, szkoły, i inne należące do gminy), boiska sportowe, place zabaw, ogradzanie terenów gminnych;
 5. Przygotowywanie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części wraz z załącznikami;
 6. Przygotowywanie dokumentacji dotyczących zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 7. Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z rozbiórką obiektów budowlanych;
 8. Przygotowywanie zezwoleń na wejście w teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania niezbędnych robót budowlanych;
 9. Prowadzenie książek obiektów użyteczności publicznej;
 10. Koordynowanie i odbiór inwestycji komunalnych;
 11. Ewidencja inwestycji komunalnych;
 12. Sporządzanie projektów umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia inwestora związane z realizacją inwestycji i przyszłym jej funkcjonowaniu;
 13. Nadzór nad stanem technicznym obiektów komunalnych oraz czuwanie nad okresowymi przeglądami i kontrolami wymaganymi odrębnymi przepisami prawa;
 14. Sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi inwestycjami podczas wizji lokalnych w terenie;
 15. Monitorowanie zakończonych inwestycji w okresie objętym przez wykonawcę gwarancją i pisemne wzywanie wykonawców do usunięcia wad i usterki.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca biurowa oraz w terenie w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Urzędu Gminy Żagań na parterze. Budynek bez windy i podjazdu dla wózków inwalidzkich. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku. Praca wymagająca częstych kontaktów z interesantami. Stanowisko zorganizowane jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

mniej niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu),
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu, wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
 7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku (w przypadku pozytywnej decyzji o zatrudnieniu kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-03-07 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:
 • w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • a także zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2018.1260 z późn. zm).”
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i inwestycji w Referacie Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Żagań” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Żagań lub drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Żagań
ul. Armii Krajowej 9
68-100 Żagań (pok. nr 19 – Sekretariat)
w terminie do dnia 07 marca 2019 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) do godz. 1500
 
Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów i podpisów w pisanej wyżej formie lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do II etapu o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Żagań oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminazagan.pl).
c. Miejsce:
Urząd Gminy Żagań
ul. Armii Krajowej 9
68-100 Żagań (pok. nr 19 – Sekretariat)

VII. Informacje dodatkowe:

Obowiązek informacyjny (skrócony):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Żagań, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań.
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych korzystając z punktu kontaktowego zorganizowanego w formie skrzynki poczty elektronicznej: iod.urzad@gminazagan.pl.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Żagań Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Kryków Data wytworzenia informacji: 2019-02-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Kryków Data wprowadzenia do BIP 2019-02-21 16:17:40
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2019-02-21 16:21:04
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2019-03-15 20:03:04
Artykuł był wyświetlony: 866 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu