ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: OSO.2110.2.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Nieruchomości

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Gminy Żagań

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Nieruchomości

Data udostępnienia: 2017-09-06

Ogłoszono dnia: 2017-09-06 przez Edyta Kryków

Termin składania dokumentów: 2017-09-18 16:00:00

Nr ogłoszenia: OSO.2110.2.2017

Zlecający: Urząd Gminy Żagań

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;
 3. wykształcenie: wyższe-preferowane rolnicze lub administracyjne;
 4. znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania ustaw: Samorząd gminny (Dz.U.2016.446t.j.), Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.)Ochrona przyrody (Dz.U.2016.2134 t.j.), Prawo łowieckie (Dz.U.2017.1275 t.j.), Gospodarka nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j.), Podatek akcyzowy (Dz.U.2017.43 t.j.), Ochrona gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017.1161 t.j.), Ochrona zwierząt (Dz.U.2013.856 t.j.) i przepisów wykonawczych do tych ustaw;
 5. biegła znajomość obsługi komputera, praca w zakresie programów biurowych (Excel, Word),
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność pracy w zespole oraz pracy samodzielnej;
 2. dodatkowa punktacja za posiadanie doświadczenia zawodowego w jednostkach samorządu terytorialnego;
 3. wysoka kultura osobista;
 4. odpowiedzialność, komunikatywność, terminowość;
 5. rzetelność;
 6. zdolności analityczne.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej i ochrony roślin.
 2. Prowadzenie spraw związanych z produkcja zwierzęcą.
 3. Współdziałanie z Agencjami i Inspekcjami działającymi na rzecz rolnictwa oraz Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.
 4. Prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew i krzewów.
 5. Sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa oraz szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu mienia komunalnego dotyczących dzierżawy tych gruntów i ich zagospodarowania.
 7.  Wydawanie zaświadczeń o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.
 8. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt a w szczególności podejmowanie działań związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi.
 9. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 10. Wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, nadzór nad rekultywacja gruntów, eksploatacja kopalin bez wymaganego zezwolenia.
 11. Prowadzenie ewidencji przyznawanych koncesji, gospodarowanie złożami i kopalinami.
 12. Wykładanie projektów programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów do wglądu miejscowej ludności.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Urzędu Gminy Żagań na parterze. Budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku, praca w terenie, częste kontakty z interesantami. Stanowisko zorganizowane jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Żagań, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu),
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje  zawodowe,
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu, wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
 7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-09-18 16:00:00
b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016.902 z późn. zm)”.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Żagań” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Żagań lub drogą pocztową w terminie do dnia 18 września 2017r. (liczy się data wpływu do Urzędu) do godz. 1600.
c. Miejsce:
Urząd Gminy Żagań
ul. Armii Krajowej 9
68-100 Żagań (pok. nr 21 – Sekretariat)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu